Микро и малки бизнеси могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 10 хиляди лева

От програма „Иновации и конкурентоспособност“ предвиждат обявяването на процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от 11 май 2020 г.

Общият заделен бюджет е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони).

Предприятията, регистрирали спад от поне 20% в оборота за април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г., ще могат да получат помощ от 3000 до 10 000 лева. Предназначението на помощта е за покриване на най-неотложните нужди като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други.

Кой може да кандидатства:

1. Фирми, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност

2. Микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия /до 50 души персонал, оборот и сума на актива до 19 500 000лв./

3. Със спад от поне 20% в оборота за месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.

4. Към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено положение /извършва се проверка и анализ на база счетоводни отчети/

5. С подадена годишна данъчна декларация за 2019г. с минимален оборот 30 000 лв.

6. С валиден електронен подпис

Кой НЕ може да кандидатства:

1. Земеделски производители, преработватели на земеделски суровини, отглеждане и преработка на риби и аквакултури, преработка и маркетинг на горски продукти, микро предприятия, регистрирани и осъществяващи дейност в селски общини и др.

2. Извършили нарушения по Кодекса на Труда, неизпълнения на договор за обществена поръчка, концесия, със задължения за данъци и осигурителни вноски, както и със задължения към общината по седалището на кандидата, преустановили дейност, в несъстоятелност/ликвидация, фирма, чийто представляващи са осъждани и т.н.

 

За какво могат да се разходват средствата:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от COVID-19:

– Разходи за закупуване на суровини, материали, консумативи

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи, наем)

– Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя – без разходи по мярката 60/40).

Разходите следва да са подкрепени със съответните документи, да са включени в техническия и финансов финален отчет, да са за реални материали и услуги и други.

Ангажимент:

– Предприятието да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Самият проект може да бъде изпълнен в рамките на 3 месеца максимум.

– До два месеца след приключване на проекта задължително се подава финален отчет, съдържащ техническа и финансова част, чрез която се доказва коректното изпълнение на проекта. При некоректно извършени разходи или недопустими такива, следва възстановяване на получените средства.

Срок за кандидатстване:

11.05.2020г. -10.06.2020г.

Класиране:

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

По-подробна информация може да намерите на страницата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Още новини

Антон е следващата дестинация в Средногорието, която става домакин на програма BASE

Изпълнителният директор на Дънди Прешъс Металс, Инж. Илия Гърков насърчи участниците с въвеждащите си думи: „Аз искам да поздравя всички за това, че са решили да направят една крачка напред. Защото предприемачеството е точно това - правенето на нещо, опитването.“

След големия интерес към първото издание, програма BASE е отново в Панагюрище

Владислав Симов, управител на фирма „Доместина“ откри обучението с думите: „Предприемач е широко понятие и аз го разбирам като човек, който иска да промени нещо“.