Skip to content

Програма по седмици

Седмица 01

Предприемачество.
Какво е това?

Защо да стартирам свой бизнес?

Къде се крие ключът към успеха?

Как да избера печеливша идея?

Предприемаческия процес
„на бързи обороти“ – от А до Я.

Откриване на благоприятни предприемачески възможности.

Седмица 02

Раждане и развитие на предприемаческата идея

Бизнес план – защо, за кого и как се пише.

Какво е предимството на моя продукт или услуга?

Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата ми?

Какво допълнително мога да предложа?

Седмица 03

Проучване на пазара

Верни ли са моите очаквания?

Кои са моите клиенти?

Идеалният клиент.

Карта за поведение на клиента.

Какво е моето послание?

Кои са моите конкуренти?

Седмица 04

Маркетинг и реклама

Изграждане на моята марка.

Маркетингов план.

Как да рекламирам продукта
или услугата си?

Дигитални инструменти.

Маркетингова кампания.

Седмица 05

Продажби

Къде е пунктът ми за продажби?

Как да го избера, организирам и устроя?

Набиране на потенциални клиенти и продажби.

Седмица 06

Цени и ценообразуване

Коя е добрата цена?

Как да я определя?

Ценови тактики и принципи.

Минимална и максимална продажна цена.

Седмица 07

Финансово планиране на бизнеса

Необходим начален капитал.

Бюджет за създаване на бизнеса.

Месечен бюджет за бизнеса.

Оперативни и постоянни разходи.

Отчет за приходи и разходи.

Парични потоци.

Възвращаемост.

Седмица 08

Финансово планиране на бизнеса

Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите.

Печалба, разпределение на печалбата, рентабилност.

Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност.

Кредити и финансиране, лични финанси.

Вземане на правилни финансови решения.

Седмица 09

Счетоводство на фирмата и данъци

Защо е важно да сте наясно с счетоводството?

Задължения за водене на счетоводство.

Счетоводни документи и съхранение на счетоводна информация.

Заплати и социално осигуряване.

Видове данъци и данъчни облекчения.

Седмица 10

Човешки ресурси

Кои са хората, от които се нуждая, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане.

Формиране и развитие на екипа.

Управление на времето.

Седмица 11

Правни аспекти

Избор на юридическа форма.

Регистриране, права и задължения на дружеството.

Закриване, ликвидиране на търговско дружество.

Работа с институциите.

Регистрационни и разрешителни режими.

Седмица 12

Презентационни умения

Умение за водене на преговори.

Техники за представяне и защита на проекти.

Представяне на проекти пред финансиращи институции и потенциални инвеститори.

Седмица 13

Представяне и защита на бизнес планове пред експертно жури

Излъчване на победители.

Награждаване.

Какво следва?