Skip to content

РЪКОВОДИТЕЛ

Асоциация на Българските Лидер и Предприемачи

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е неправителствена организация, създадена от участници в програмите „Младите български лидери“ (BYLP), финансирани от Фондация „Америка за България“. Мисията на ABLE е развитието на активно гражданско общество, вдъхновяване на лидерство и предприемаческа култура в България.

Асоциацията има над 400 членове, със създадени над 50 компании, които активно работят за осъществяването на положителна промяна в България. Понастоящем ръководи няколко основни проекта, измежду които менторска програма за ученици от 10 и 11 клас (ABLE Mentor), предприемаческа програма за студенти и млади професионалисти (ABLE Activator) и бизнес академията за стартиращи предприемачи (BASE), в която са завършили основно обучение по предприемачество над 500 участника. Заедно с цялостното ръководство на програмата, Асоциацията е организатор на обученията BASE в град София.

Повече за ABLE можете да видите на сайта: www.ablebulgaria.org 

ОРГАНИЗАТОРИ

Сдружение „Индустриален Клъстер Средногорие“

Организира програма BASE с цел да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие на Средногорието и да насърчи хората от региона да стартират или доразвият свой собствен бизнес. Мисията на Клъстера е да развива човешкия капитал и икономиката на района на Средногорието чрез партньорство на публичния и частния сектор. Членове на Клъстера са 24 компании, 3 университета и 10 общини.

Повече за дейността на „Индустриален Клъстер Средногорие“ можете да научите на www.srednogorie.eu

Съвет на жените в бизнеса в България (СЖББ)

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято кауза е да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените и младите хора у нас. Със своите над 100 корпоративни и индивидуални членове, сдружението обединява водещи мениджъри и висококвалифицирани експерти със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите, образованието и обучението, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

Водещите проекти на СЖББ включват Лидерска академия „Успяваме в България“ – високопрофесионална обучителна програма, която за своите 6 издания досега е предоставила възможност над 250 дами – мениджъри на средно ниво и собственици на малък и среден бизнес, да надградят своите „меки“ умения, младежката инициатива „Оставаме в България“ с над 1 000 стажанти годишно, международната конференция Глобален форум на жените-лидери, както и богат календар от обучения.

Широкият спектър от дейности и инициативи на сдружението, насочени към утвърждаването на професионалните ценности, предприемаческия дух и добрите практики в бизнеса, гражданското общество, образованието, науката, културата и технологиите, превръщат Съвета на жените в бизнеса в България в естествен партньор на програмата BASE.

Повече информация за СЖББ можете да откриете на: www.womeninbusiness.bg

Сдружение IT Стара Загора

Сдружение “IT Стара Загора” работи за развитието и утвърждаването на местната предприемаческа, дигитална и IT екосистема в Стара Загора и региона. Вярваме, че града има огромен потенциал, който може да бъде използван, за да се развива успешно локалната бизнес среда.

Сдружението работи за установяването на ефективно партньорство и активно взаимодействие с всички участници в бизнеса, организирането на различни инициативи и повишаването на квалификацията и уменията на целеви групи в областта на дигиталните и бизнес умения.

Основна задача за Сдружението е да спомага Стара Загора да се превърне в привлекателно място за високотехнологичен бизнес и предприемачи от различни индустрии. 

Повече за дейността на Сдружение IT Стара Загора можете да научите на: https://www.facebook.com/it.starazagora  

Сдружение „Магна Натура”

Сдружение „Магна Натура” е независима, неправителствена организация, осъществяваща общественополезна дейност. Мисията на Сдружението е да работи за опазване и възстановяване на природата и устойчиво развитие на Родопите, да разработва, прилага и популяризира модели за решаване и предотвратяване на екологични, социални и културни проблеми, да популяризира добри практики за устойчиво управление на природните ресурси, произвежданите и предоставяните от тях продукти и услуги, както и да насърчава и стимулира участието на младежите в устойчивото развитие на планините, природата и гражданското общество.

Сдружение „Магна Натура“ организира провеждането на Програма BASE в региона на Родопите, тъй като ние вярваме, че съхраненото биологично разнообразие и запазената природа на Родопите представлява отлична възможност за устойчиво местно развитие и добра основа за създаване на „бутикови“ предприемачески модели, подобряващи качеството на живот и подкрепящи творческата и професионална реализация на живеещите в региона.

Повече информация за „Магна Натура“ можете да откриете : ТУК

Фондация „Източен Акселератор”

„Източен Акселератор“ е фондация с нестопанска цел в обществена полза, която подпомага развитието и обединяването на предприемаческата общност в Източна България. Подкрепяме изграждането на благоприятна икономическа среда в региона с оглед стимулиране инициативността на българските предприемачи. Ние вярваме, че всеки човек има своите сили. Научихме, че всичко, което трябва да направим, е да го насочим в правилната посока и той може да бъде успешен.

„Източен Акселератор“ организира провеждането на Програма BASE в източната част на страната. Целта ни е да насърчим хората в региона да стартират или доразвият собствен бизнес, като им предоставим нужните знания, умения и подкрепа. Вярваме, че с нужните усилия и постоянство можем да създадем една по-добра среда за бизнес и постоянно развитие.

Повече информация за „Източен Акселератор“ можете да откриете на: http://eastaccelerator.com/

Тръст за социална алтернатива (ТСА)
ТСА е неправителствена организация, която оказва финансова подкрепа, за да се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи.  Като пионер и инкубатор на нови идеи, ТСА разработва и въвежда различни подходи в стремежа си да осигури равен шанс за всички. Ето защо, усилията на ТСА са насочени в четири програмни направления: „Първите 1000 дни“, „Учене и ранна детска грижа“, „Образователни възможности и постижения“,  „Икономическо развитие и достъп до трудова заетост“ и „Изграждане на капацитет“. Бизнес академията за стартиращи предприемачи се управлява от програма „Икономическо развитие и трудова заетост“, която цели да подпкрепи, желаещите да увеличат доходите си и конкурентността си на трудовия пазар чрез нови знания и умения, както и да подпомогне проекти на хора,  стартиращи или разширяващи семеен бизнес и нови бизнес начинания. Повече за дейността на ТСА може да научите на: http://socialachievement.org
Фондация „Общество и сигурност“

Фондация „Общество и сигурност“ е учредена през 2014 година от Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР) и мисията и е да превърне МВР в прозрачна, отворена институция, доставяща качествена услуга „сигурност“, съобразявайки се с реалните потребности на гражданите. Фондацията е единствената организация в България, която работи активно, както със служителите в МВР, така и с българските граждани с цел намиране на общи решения, касаещи личната сигурност и безопасност.

Едни от основните цели на Фондацията са свързани с изготвянето и реализирането на стратегии за учене през целия живот и развитие на социалното предприемачество за служителите в сектор „Сигурност“.

Повече информация за Фодация „Общество и сигурност“ може да откриете на: http://ssf-bg.eu/

ОСНОВАТЕЛ

Фондация “Америка за България” подкрепя програма BASE – Бизнес академия за стартиращи предприемачи, защото вярва, че предприемачеството разкрива нов път за развитие и достоен живот.

Фондация “Америка за България” е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с българите за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. От основаването си през 2009 г. Фондацията е дарила над 200 милиона долара за над 800 проекта в областта на образованието, културното наследство, гражданското общество и демократичните институции, общностите в неравностойно икономическо положение и развитието на частния сектор.

Повече за нашата дейност можете да научите на www.us4bg.org